ਸੁਰਸਾਗਰ ਰੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ


ਨਾਮ- ਸੁਰਸਾਗਰ ਰੱਲ

ਪਿਤਾ- ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਲ

ਮਾਤਾ- ਸੁਨੀਤਾ ਰੱਲ (ਹੀਰਾਪੁਰ) ਜਲੰਧਰ

Post a Comment

1 Comments